Ny straffelov 1. oktober 2015

Ny straffelov

1. oktober 2015 trådte den nye straffeloven i kraft. Loven ble vedtatt for ti år siden, men ikrafttredelsen har blitt usatt i mange år i påvente av at politiets straffesakssystem skulle bli tilpasset ny lov.

I en overgangsfase blir saker fremmet for retten både etter gammel og ny straffelov.

Den nye straffeloven finner du her >>

For journalister er det særlig to kapitler som er interessante. Det ene er kapitel 25 som omfatter voldskriminalitet.  Nå er betegnelser som legemsfornærmelse og legemsbeskadigelse ikke lenger i bruk. Heretter heter det legemskrenkelse eller kroppsskade. Dernest kapitlet om seksuallovbrudd.

Strafferammen for grov mishandling i nære relasjoner er økt fra seks til 15 år. Det er også innført et sterkere vern mot overgrep mot barn.

Viktige paragrafer:

271 – Kroppskrenkelse

272 – Grov kroppskrenkelse

273 – Kroppsskade

274 – Grov kroppsskade

274 – Drap

291 – Voldtekt